HISTORIA SZKOŁY

CHARAKTERYSTYKA
SZKOŁY
HISTORIA
MIEJSCOWOŚCI
GRONO
PEDAGOGICZNE
KALENDARZ
IMPREZ
GALERIA ZDJĘĆ

PRZEDSZKOLE

 '

Charakterystyka szkoły

naszej szkoły umie:

 • korzystać ze źródeł  informacji

 • poprawnie posługiwać się językiem polskim

 • w stopniu podstawowym  posługiwać się językiem angielskim

 • odróżniać dobro od zła

 • uczyć się samodzielnie

 • skutecznie się porozumiewać                             

 • efektywnie współpracować w grupie

 • planować, organizować i oceniać własną pracę

 • dbać o środowisko

 • dbać o własne ciało jego rozwój i zdrowie

 • nie posiadać kompleksu pochodzenia ze wsi

  

   

 

szkoły to:

 • wychowanie w chrześcijańskim systemie wartości

 • bardzo dobre przygotowanie uczniów do dalszej edukacji

 • uwzględnienie indywidualnych możliwości ucznia

 • pomoc uczniom w trudnych sytuacjach

 • wykształcenie umiejętności uczenia się

 • umiejętność bycia asertywnym

 • organizacja wolnego czasu dla ucznia

szkoła

:
 • wykształconą i doświadczoną kadrę pedagogiczną

 • odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (sala gimnastyczna, boiska sportowe)

 • dobre warunki do nauczania podstaw informatyki

 • przystosowane programy nauczania do warunków lokalowych, potrzeb środowiska

 • zajęcia pozalekcyjne (sportowe, teatralne, matematyczne, regionalne)

 • świetlicę szkolną

 • konkursy krzyżówkowe i tematyczne

 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej

 • dożywianie dzieci