Charakterystyka szkoły

Absolwent naszej szkoły umie:

 • korzystać ze źródeł  informacji
 • poprawnie posługiwać się językiem polskim
 • w stopniu podstawowym  posługiwać się językiem angielskim
 • odróżniać dobro od zła
 • uczyć się samodzielnie
 • skutecznie się porozumiewać
 • efektywnie współpracować w grupie
 • planować, organizować i oceniać własną pracę
 • dbać o środowisko
 • dbać o własne ciało jego rozwój i zdrowie
 • nie posiadać kompleksu pochodzenia ze wsi

 

Zadania priorytetowe szkoły to:

 • wychowanie w chrześcijańskim systemie wartości
 • bardzo dobre przygotowanie uczniów do dalszej edukacji
 • uwzględnienie indywidualnych możliwości ucznia
 • pomoc uczniom w trudnych sytuacjach
 • wykształcenie umiejętności uczenia się
 • umiejętność bycia asertywnym
 • organizacja wolnego czasu dla ucznia

 

Nasz szkoła oferuje:

 • wykształconą i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (sala gimnastyczna, boiska sportowe)
 • dobre warunki do nauczania podstaw informatyki
 • przystosowane programy nauczania do warunków lokalowych, potrzeb środowiska
 • zajęcia pozalekcyjne (sportowe, teatralne, matematyczne, regionalne)
 • świetlicę szkolną
 • konkursy krzyżówkowe i tematyczne
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • dożywianie dzieci