Charakterystyka szkoły

Absolwent naszej szkoły umie:

  • korzystać ze źródeł  informacji
  • poprawnie posługiwać się językiem polskim
  • w stopniu podstawowym  posługiwać się językiem angielskim
  • odróżniać dobro od zła
  • uczyć się samodzielnie
  • skutecznie się porozumiewać
  • efektywnie współpracować w grupie
  • planować, organizować i oceniać własną pracę
  • dbać o środowisko
  • dbać o własne ciało jego rozwój i zdrowie
  • nie posiadać kompleksu pochodzenia ze wsi

 

Zadania priorytetowe szkoły to:

  • wychowanie w chrześcijańskim systemie wartości
  • bardzo dobre przygotowanie uczniów do dalszej edukacji
  • uwzględnienie indywidualnych możliwości ucznia
  • pomoc uczniom w trudnych sytuacjach
  • wykształcenie umiejętności uczenia się
  • umiejętność bycia asertywnym
  • organizacja wolnego czasu dla ucznia

 

Nasz szkoła oferuje:

  • wykształconą i doświadczoną kadrę pedagogiczną
  • odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (sala gimnastyczna, boiska sportowe)
  • dobre warunki do nauczania podstaw informatyki
  • przystosowane programy nauczania do warunków lokalowych, potrzeb środowiska
  • zajęcia pozalekcyjne (sportowe, teatralne, matematyczne, regionalne)
  • świetlicę szkolną
  • konkursy krzyżówkowe i tematyczne
  • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  • dożywianie dzieci